Program motywacyjny

W ramach Programu Motywacyjnego Spółka zaoferuje Osobom Uprawnionym, zgodnie z kryteriami wskazanymi w uchwale Walnego Zgromadzenia, w tym, w szczególności z kryterium pozostawania przez Osobę Uprawnioną w stosunku służbowym ze Spółką, do objęcia nieodpłatnie do 280.000 akcji Spółki nowej emisji, tj. maksymalnie łącznie 7% kapitału zakładowego Spółki na datę zawarcia Umowy w sprawie Programu Motywacyjnego („Akcje Pracownicze”). Akcje pracownicze będą obejmowane po cenie nominalnej.

Kryteria uzależniające możliwość objęcia akcji przez osoby uprawnione:

  1. osiągnięcie przez Spółkę o 20% większego wolumenu sprzedaży gry Cooking Simulator 2 w wersji na PC w okresie pierwszych 3 miesięcy od dnia premiery tej gry w porównaniu do gry Cooking Simulator;
  2. osiągniecie przez Spółkę o 20% większego wolumenu sprzedaży gry Cooking Simulator 2 w wersji na Xbox i PlayStation w okresie pierwszych 3 miesięcy od dnia premiery tej gry w porównaniu do gry Cooking Simulator Xbox i PlayStation;
  3. osiągnięcie przez Spółkę pozytywnych ocen gry Cooking Simulator 2 w wersji na PC, w tym między innymi na poziomie minimum 75% na platformie Steam;
  4. pozyskanie i wydanie przez Spółkę co najmniej 2 gier w utworzonym segmencie wydawniczym Spółki, z założeniem że każda z tych gier musi mieć powyżej 20,000 wpisów Wishlist budowanych organicznie na koniec 2023 roku;
  5. wydanie przez Spółkę co najmniej 3 gier własnych Spółki do końca 2023 roku, z czego co najmniej jedna musi mieć sprzedaż nie mniejszą niż 6% kwotowej sprzedaży Cooking Simulator PC – liczonej w okresie 3 miesięcy od premiery,

 

przy czym niespełnienie któregokolwiek z kryteriów powyżej skutkować będzie obniżeniem liczby Akcji Pracowniczych możliwych do objęcia w ramach Programu Motywacyjnego przez Osoby Uprawnione o 20%. Wszystkie kryteria dotyczące Programu Motywacyjnego muszą być spełnione do końca 2023 roku.

informacje na temat programu motywacyjnego realizowanego w spółce i realizacji poprzednich programów motywacyjnych;