Akcjonariat

Akcjonariat dzieli się na:

Seria A:

4 000 000 akcji

Seria B:

135 000 akcji

Polityka Dywidendowa:

Emitent zamierza przeznaczać na dywidendę do 90% zysku netto wskazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym, pod warunkiem, że spełnione zostaną łącznie dwa warunki:

  • planowane wpływy ze sprzedaży gier Emitenta w roku, w którym zostanie podjęta uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy, są większe niż planowane potencjalne inwestycje i koszty tworzenia gier w tym samym roku;
  • po wypłacie dywidendy, na rachunku Emitenta pozostanie minimum 2.000.000,00 PLN (dwa miliony złotych) gotówki.,

Wysokość kapitału wpłaconego:

Kapitał zakładowy:

400.000,00 PLN