Akcjonariat

Akcjonariat obcecnie:

 *Spółka należy do grupy kapitałowej PlayWay S.A.

Akcjonariat po emisji:

Akcjonariat dzieli się na:

Seria A:

4 000 000 akcji

Seria B:

135 000 akcji

Polityka Dywidendowa:

Emitent zamierza przeznaczać na dywidendę do 90% zysku netto wskazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym, pod warunkiem, że spełnione zostaną łącznie dwa warunki:

  • planowane wpływy ze sprzedaży gier Emitenta w roku, w którym zostanie podjęta uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy, są większe niż planowane potencjalne inwestycje i koszty tworzenia gier w tym samym roku;
  • po wypłacie dywidendy, na rachunku Emitenta pozostanie minimum 2.000.000,00 PLN (dwa miliony złotych) gotówki.,

Wysokość kapitału wpłaconego:

Kapitał zakładowy:

413.500,00 PLN

Prospekt Emisyjny:

Big Cheese Studio SA – prospekt

Po więcej informacji dot. prospektu i oferty publicznej prosimy o skierowanie się do zakładki „Oferta Publiczna”.

Operacje na akcjach spółki:

W sierpniu 2022 roku odbyły się transakcje dotyczące osób pełniących funkcje zarządcze o czy mówią poniższe raporty:

Raport bieżący 23/2022
https://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/43207863,big-cheese-studio-sa-23-202[…]transakcji-wykonanej-przez-osobe-pelniaca-obowiazki-zarzadcze
Raport bieżący 24/2022
https://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/43216526,big-cheese-studio-sa-24-202[…]ez-osobe-blisko-zwiazana-z-osoba-pelniaca-obowiazki-zarzadcze

Kolejno w Styczniu 2023 roku spółka otrzymała zawiadomienie o zejściu poniżej progu 5% przez pana Leszka Lisowskiego – szczegóły w poniższym raporcie bieżącym:

Raport bieżący 1/2023

https://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/44431232,big-cheese-studio-sa-1-2023[…]dzialu-w-ogolnej-liczbie-glosow-na-walnym-zgromadzeniu-spolki