Big Cheese Studio S.A. | Ogłoszenie w MSiG

Zarząd Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi (KRS: 0000867639) („Spółka”) informuje, że w związku z planowanym wprowadzeniem i dopuszczeniem wszystkich wyemitowanych akcji Spółki, tj. 4.000.000 akcji serii A („Akcje) do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, wszystkie Akcje (w formie dokumentów akcji) zostały złożone w Spółce, a następnie w dniu 4 stycznia 2021 r. w depozycie Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000048901) („DM”) na podstawie umowy pomiędzy Spółką a DM z dnia 18 grudnia 2020 r. Na podstawie decyzji założycieli Spółki z dnia 29 września 2020 r. Akcje zarejestrowane będą w depozycie papierów wartościowych. W odpowiedzi na wniosek Spółki, KDPW w dniu 14 stycznia 2021 r. nadał Spółce status uczestnika KDPW w typie Emitent, a w dniu 18 stycznia 2021 r. zawarł ze Spółką umowę o rejestrację Akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW. Wobec tego, obowiązki określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – KSH oraz niektórych innych ustaw dotyczące złożenia dokumentów akcji przez akcjonariuszy oraz zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych zostały spełnione.